Pneumatic Sculpture Series by Shiro Takahashi


M502@fukusuke
2100h, 1600w, 1900d
mov
AC100v, w
600x600x500h, kg

M378@daikoku
2400h,1900w,2100d

AC100v,250w
600x600x300h,15kg

m240@masamune
3500h,3500w,2000d

AC100v,400w
600x600x400h,25kg

m 261@Kintarou
arms
4400h,5400w,3000d
AC100v,290w
600x600x400h,20kg